Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: činnosť vykonávaná banským spôsobom
Termín v slovenskom jazyku:

činnosť vykonávaná banským spôsobom

Termín v anglickom jazyku:

activity carried out in a mining manner

definícia termínu:
Definícia:
je
a) dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov,
b) inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb,
c) ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,
d) podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,
e) práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
f) práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
g) zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,
g) strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g),
h) čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3
Názov: Zákon o o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Link k definícii:

Kategórie: