Detail termínu: činnosť vykonávaná banským spôsobom
Termín v slovenskom jazyku:

činnosť vykonávaná banským spôsobom

Termín v anglickom jazyku:

activity carried out in a mining manner

definícia termínu:
Definícia:
je dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov; inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb; ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov; podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3; práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce); práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave; zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny; strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce vykonávané banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom a čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3
Názov: Vyhláška Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
Link k definícii:

Kategórie: