Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: sanácia geologického prostredia
Termín v slovenskom jazyku:

sanácia geologického prostredia

Termín v anglickom jazyku:

remediation of the geological environment

1. definícia termínu:
Definícia:
sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktoré zahŕňajú špeciálne technologické postupy zamerané na odstránenie, zníženie alebo izoláciu vplyvov ľudskej činnosti a geodynamických javov na životné prostredie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: §3, písm. n)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je:
a) zamedzenie vzniku geodynamických javov,
b) odstránenie príčin a následkov geodynamických javov,
c) odstránenie príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka,
d) obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
e) odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 9
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktoré zahŕňajú špeciálne technologické postupy zamerané na odstránenie, zníženie alebo izoláciu vplyvov ľudskej činnosti a geodynamických javov na životné prostredie (§ 3 písm. n) geologického zákona.
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Link k definícii:

Kategórie: