Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zariadenie
Termín v slovenskom jazyku:

zariadenie

Termín v anglickom jazyku:

installation

1. definícia termínu:
Definícia:
je samostatný technologický celok časti prevádzky.
Zdroj k definícii:
Dokument: 39/2013  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno e)
Názov: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je nadzemná technická jednotka alebo podzemná technická jednotka alebo technologická jednotka v rámci podniku, v ktorej sa vyrábajú, spracúvajú, používajú alebo uskladňujú nebezpečné látky; zahŕňa vybavenie, štruktúry, potrubia, stroje, nástroje, podnikové koľajové systémy, železničné vlečky, doky, vykladacie rampy a nakladacie rampy a plošiny slúžiace zariadeniu, hadice, sklady alebo podobné pohyblivé objekty aj nepohyblivé objekty potrebné na prevádzku zariadenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno d)
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I alebo v prílohe VII časť 1 a všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti uvedené v uvedených prílohách a ktoré by mohli mať vplyv na emisie a znečisťovanie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 02010L0075  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 3, bod 3.
Názov: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
Link k definícii:
4. definícia termínu:
Definícia:
je stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, a všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti v tej istej lokalite, ktoré technicky súvisia s činnosťami uvedenými v uvedenej prílohe a ktoré by mohli mať vplyv na emisie a znečisťovanie.
Zdroj k definícii:
Dokument: Nariadenie 2024/1244  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 3, bod 1.
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1244 z 24. apríla 2024 o oznamovaní environmentálnych údajov z priemyselných zariadení, o zriadení portálu priemyselných emisií, a o zrušení nariadenia (ES) č. 166/2006
Link k definícii:

Kategórie: