Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: národný register znečisťovania
Termín v slovenskom jazyku:

národný register znečisťovania

Termín v anglickom jazyku:

national register of pollution

definícia termínu:
Definícia:
je databázou založenou na povinnom periodickom oznamovaní údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo lokality prevádzkarne (ďalej len „údaje“)5aa). Oznamovaním na účely tohto zákona sa rozumie poskytovanie údajov do národného registra znečisťovania,
je informačným systémom verejnej správy,5ab) obsahuje najmä informácie podľa osobitného predpisu.5b).
Do národného registra znečisťovania sa oznamujú údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách znečisťujúcich látok bez zohľadnenia určených prahových hodnôt
a)
uvoľňovaných do ovzdušia,
b)
uvoľňovaných do vody,
c)
uvoľňovaných do pôdy a
d)
prenášaných v odpadových vodách.
Zdroj k definícii:
Dokument: 205/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 1 a 2
Názov: Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: