Detail termínu: premenný hluk
Termín v slovenskom jazyku:

premenný hluk

Termín v anglickom jazyku:

intermitted noise

definícia termínu:
Definícia:
je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne mení, ale nie je impulzový.
Zdroj k definícii:
Dokument: 339/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1)
Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Link k definícii:

Kategórie: