Detail termínu: prípustné hodnoty určujúcich veličín
Termín v slovenskom jazyku:

prípustné hodnoty určujúcich veličín

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú dohodnuté limity, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné zabezpečenie ochrany verejného zdravia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 339/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1)
Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Link k definícii:

Kategórie: