Detail termínu: akútna toxicita
Termín v slovenskom jazyku:

akútna toxicita

Termín v anglickom jazyku:

acute toxicity

definícia termínu:
Definícia:
sú nepriaznivé účinky, ktoré sa vyskytnú po orálnom alebo dermálnom podaní jednej dávky látky alebo zmesi alebo viacerých dávok podaných v priebehu 24 hodín alebo pri inhalačnej expozícii počas 4 hodín.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2008R1272  –  Právne predpisy EÚ
Info: 3.1.1.1.
Názov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
Link k definícii:

Kategórie: