ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: manipulačný poriadok vodnej stavby
Termín v slovenskom jazyku:

manipulačný poriadok vodnej stavby

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je poriadok, ktorý upravuje postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnom užívaní vôd a pri prevádzke vodnej stavby. Orgán štátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby schvaľuje manipulačný poriadok a jeho zmeny.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 57 odsek 1
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: