Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: mapa povodňového rizika
Termín v slovenskom jazyku:

mapa povodňového rizika

Termín v anglickom jazyku:

flood risk map

definícia termínu:
Definícia:
je mapa ktorá obsahuje údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav spôsobených povodňami, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia. Mapa povodňového rizika sa vyhotovuje v tej istej mierke, v akej je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia a obsahuje:
a) záplavovú čiaru, ktorá ohraničuje povodňami potenciálne ohrozené územia, ktorá je zhodná so záplavovou čiarou zobrazenou na mape povodňového ohrozenia,
b) údaj o odhadovanom počte povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov,
c) druhy hospodárskych činností na povodňou potenciálne ohrozenom území,
d) lokality s priemyselnými činnosťami, ktoré môžu pri zaplavení spôsobiť havarijné znečistenie vody,
e) polohu potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu a na rekreačné činnosti,
f) lokality s vodami vhodnými na kúpanie,
g) informácie o ďalších významných zdrojoch potenciálneho znečistenia vody po ich zaplavení počas povodne,
h) územia, ktoré tvoria národnú sústavu chránených území a európsku sústavu navrhovaných a vyhlásených chránených území (NATURA 2 000), ak sa nachádzajú v geografickej oblasti zobrazenej na mape povodňového ohrozenia,
i) informácie, ktorých zobrazenie na mapách povodňového rizika považuje ministerstvo za užitočné a o ktorých informovalo správcu vodohospodársky významných vodných tokov najneskôr jeden rok pred termínmi dokončenia alebo prehodnotenia a aktualizácie máp povodňového rizika podľa odseku 3 (§ 7 zákona č. 7/2010 Z. z.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 7 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: