Zbierka zákonov SR

predpis názov
50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)