Právne predpisy EÚ

predpis názov
98/83 SMERNICA RADY 98/83/ESz 3. novembra 1998o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
31998L0083 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu