Právne predpisy EÚ

predpis názov
32007L0060 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík