Právne predpisy EÚ

predpis názov
31986L0278 Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy, keď sa v poľnohospodárstve využívajú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd