Medzinárodné dohovory

identifikátor názov
1 N
VOpLZP OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie KOM(2008) 400 v konečnom znení