Zbierka zákonov SR

predpis názov
1 ZÁKON
44/1988 Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
51/1988 Zákon o o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe