Medzinárodné dohovory

identifikátor názov
91/271 SMERNICA RADY z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS)