Právne predpisy EÚ

predpis názov
32000L0060 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 , ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva