Právne predpisy EÚ

predpis názov
31991L0271 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd
31991L0676 Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov