Strategické dokumenty

identifikátor názov
RKEVVaO Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025