Termíny z kategórie: nakladanie s ťažobným odpadom

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

sú nepriaznivé účinky, ktoré sa vyskytnú po orálnom alebo dermálnom podaní jednej dávky látky alebo zmesi alebo viacerých dávok podaných v priebehu 24 hodín alebo pri inhalačnej expozícii počas 4 hodín.

je nebezpečný odpad, ktorý môže mať akútne toxické účinky po orálnom podaní alebo dermálnej aplikácii alebo po inhalačnej expozícii.

je niekoľko akútnych účinkov, ako je zápal pľúc spôsobený chemikáliami, rôzne stupne pľúcnych poškodení alebo smrť po aspirácii.

B

je prevádzkový celok, ktorý tvorí spravidla z hľadiska vetrania samostatnú technickú jednotku bez ohľadu na to, ako sa po stránke organizačnej nazýva.

je ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov; otvárka, príprava a dobývanie ložísk vyhradených nerastov; zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov; úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním; zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri ložiskovom geologickom prieskume vyhradených nerastov, otvárke, príprave a dobývaní ložísk vyhradených nerastov, zriaďovaní, zabezpečení a likvidácii banských diel a lomov a úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním; osobitné zásahy do zemskej kôry; likvidácia starých banských diel a sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

banské dielo


wheal, mine working

je povrchový priestor v zemskej kôre vytvorený banskou činnosťou. Ide najmä o banské diela prieskumné, otvárkové, prípravné, slúžiace na dobývanie a banské diela pri povrchovom dobývaní (lom, skrývkové a ťažobné rezy, etáže a pod.).

je podzemný priestor vytvorený banskou činnosťou. Za banské dielo sa považuje aj vetrací, odvodňovací, ťažobný a záchranný vrt a iné vrty, ktoré plnia funkciu banského diela. Za banské dielo sa nepovažuje vyhľadávací a prieskumný vrt.

banské oprávnenie


mining authorization

je oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom.

sú škody spôsobené na hmotnom majetku geologickým prieskumom ložísk, pokiaľ sa vykonávala banskými dielami, dobývaním ložísk vyhradených nerastov, zriaďovaním, zabezpečovaním a likvidáciou banských diel a lomov, včítane ich zariadenia, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodárstvom organizácií, úpravou a zušľachťovaním nerastov vykonávaným v súvislosti s ich dobývaním, ako aj škody spôsobené osobitnými zásahmi do zemskej kôry. Za banskú škodu sa považuje aj strata povrchovej a podzemnej vody, podstatné zníženie výdatnosti ich zdrojov a zhoršenie jej akosti v dôsledku týchto činností.

sú podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami.

sú povrchové vody alebo podzemné vody a tento zákon sa na ne vzťahuje, ak osobitný predpis (podľa § 40 zákona č. 44/1988 Zb.) neustanovuje inak.

je nežiadúce a nekontrolované horenie; za banský požiar sa považuje aj proces samovznietenia, a to od takého štádia, kedy sú jeho splodiny schopné ohroziť zdravie alebo životy ľudí alebo kedy by teplota horľavej hmoty mohla byť príčinou výbuchu.

C

činnosť vykonávaná banským spôsobom


activity carried out in a mining manner

je dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov; inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavby; ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov; podzemné prácevykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3; práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce); práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave; zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny; strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce vykonávané banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom a čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

D

je určený priestor, na ktorom má organizácia s banským oprávnením právo na dobývanie ložiska vyhradeného nerastu a na nakladanie s vydobytým nerastom.

je vznik reverzibilného poškodenia kože po aplikácii testovanej látky v trvaní do 4 hodín.

je nebezpečný odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť podráždenie kože alebo poškodenie očí.

E

je nebezpečný odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia.

H

je tuhý odpad alebo kal, ktorý zostáva po úprave nerastov oddeľovacími procesmi, najmä drvením, mletím, triedením podľa zrnitosti, flotáciou a inými fyzikálno-chemickými procesmi, ktoré oddeľujú cenné nerasty od menej cennej horniny.

je nebezpečná kvapalina, ktorá nemá teplotu vzplanutia väčšiu ako 60° C.

je nebezpečná tuhá látka, ktorá je ľahko horľavá, alebo ktorá môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru trením.

je nebezpečný horľavý kvapalný odpad, ktorý má teplotu vzplanutia nižšiu ako 60 °C, alebo odpadový plynový olej, motorová nafta a ľahké vykurovacie oleje s teplotou vzplanutia > 55 °C a ≤ 75 °C, horľavý samozápalný kvapalný a tuhý odpad, ktorý sa aj v malých množstvách dokáže vznietiť v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom, horľavý tuhý odpad, ktorý je ľahko zápalný alebo ktorý môže spôsobiť alebo podporiť horenie trením, horľavý plynný odpad, ktorý je na vzduchu horľavý pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa, odpad reagujúci pri styku s vodou, ktorý uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách a iný horľavý odpad: horľavé aerosóly, horľavý samovoľne sa zahrievajúci odpad, horľavé organické peroxidy a samovoľne reagujúci horľavý odpad.

je nebezpečný plyn alebo zmes plynov, ktoré majú medze zápalnosti v zmesi so vzduchom pri teplote 20 oC a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

je inžinierska stavba vybudovaná na zachytávanie alebo udržiavanie vody alebo ťažobného odpadu v odkalisku.

C

je územie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním ložiska vyhradeného nerastu, mohli znemožniť alebo sťažiť dobývanie ložiska vyhradeného nerastu.

I

je ťažobný odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým zmenám, je nerozpustný, nehorľavý, nie je fyzikálne alebo chemicky reaktívny alebo biologicky rozložiteľný, nepriaznivo neovplyvňuje látky, s ktorými prichádza do styku spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí; celková vylúhovateľnosť, obsah znečisťujúcich látok v odpade a ekotoxicita výluhu v takomto odpade musia byť bezvýznamné a najmä nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd.

je nebezpečný odpad, ktorý obsahuje životaschopné mikroorganizmy alebo toxíny nimi produkované, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že ľuďom alebo iným živým organizmom spôsobujú choroby.

J

K

je nebezpečná látka alebo zmes látok, ktorá vyvoláva rakovinu alebo zvyšuje jej výskyt.

je nebezpečný odpad, ktorý spôsobuje rakovinu alebo zvyšuje jej incidenciu.

je vlastnosť nebezpečnej látky alebo zmesi, ktorá chemickým pôsobením poškodzuje alebo dokonca spôsobuje zničenie kovov.

je nebezpečná látka, ktorá vyvoláva alergickú odozvu po kontakte s pokožkou.

je látka alebo zmes, ktorej tlak pár pri 50 oC neprevyšuje 300 kPa, nie je úplne plynná pri 20 oC a štandardnom tlaku 101,3 kPa a jej teplota topenia alebo počiatočná teplota topenia pri štandardnom tlaku 101,3 kPa je 20 oC alebo nižšia.

je kyanid a kyanidové zlúčeniny, ktoré sa rozkladajú slabou kyselinou pri určitej hodnote pH.

L

je prášková, granulovaná alebo pastovitá látka alebo zmes, ktorá je nebezpečná, ak sa dokáže ľahko zapáliť pri krátkom kontakte so zdrojom zapálenia, a ak sa plameň rýchlo šíri.

látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny


substances and mixtures which in contact with water emit flammable gases

sú nebezpečné tuhé alebo kvapalné látky alebo zmesi, ktoré sa pri interakcii s vodou spontánne zapália alebo uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách.

je nebezpečný odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť poleptanie kože.

je prírodné nahromadenie nerastov, ako aj základka v hlbinnej bani, opustený odval, výsypka alebo odkalisko, ktoré vznikli banskou činnosťou a obsahujú nerasty.

ložisko nevyhradeného nerastu


non-reserved mineral deposit

je prírodné nahromadenie nevyhradených nerastov, ktoré je súčasťou pozemku.

je prírodné nahromadenie vyhradených nerastov.

M

je trvalá zmena množstva a štruktúry genetického materiálu v bunke.

je nebezpečný odpad, ktorý môže spôsobiť mutáciu, teda trvalú zmenu množstva alebo štruktúry genetického materiálu v bunke.

N

je zákaz, výstraha, príkaz alebo informácia vyjadrená zvukom, svetlom, značkou, nápisom alebo návestným znakom podľa jeho polohy, pohybu alebo farby.

je prirodzene sa vyskytujúce ložisko organickej alebo anorganickej látky v zemskej kôre, najmä energetické suroviny, kovové rudy, priemyselné nerasty a stavebné nerasty, okrem vody.

je prirodzene sa vyskytujúce ložisko organickej alebo anorganickej látky v zemskej kôre, najmä energetické suroviny, kovové rudy, priemyselné nerasty a stavebné nerasty, okrem vody.

sú ložiská vyhradených nerastov, prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním ropy, horľavého zemného plynu alebo soli, ak sú vhodné na uskladňovanie plynov alebo kvapalín a prírodné horninové štruktúry vhodné na využívanie geotermálnej energie. Nerastné bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

sú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry.

nevyhradené nerasty


non-reserved minerals

sú ostatné nerasty, ktoré nie sú vyhradenými nerastami (predovšetkým stavebný kameň, štrkopiesky a piesky a tehliarske suroviny).

je zemina odstránená z vrchnej vrstvy horninového prostredia počas ťažobnej činnosti, ktorá nebola vystavená znečisťovaniu.

O

je prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom; zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon (zákon č. 329/2018 Z. z.), uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.

je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.

je široký zárez do svahu.

odpad uvoľňujúci akútne toxické plyny


release of an acute toxic gas waste

je nebezpečný odpad, z ktorého sa pri styku s vodou alebo kyselinou uvoľňujú akútne toxické plyny.

odpis zásob ložiska vyhradeného nerastu


depreciation of reserved mineral reserves

je vyňatie z evidencie zásob alebo ich prevod z bilančných zásob do nebilančných zásob z dôvodov osobitne zložitých banskotechnických, bezpečnostných alebo geologických pomerov súvisiacich s prírodnými podmienkami alebo vzniknutých nepredvídanými udalosťami, alebo vtedy, ak nevyhovujú podmienkam využiteľnosti zásob ložiska vyhradeného nerastu, alebo vtedy, ak ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité verejné záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam ochrany prevyšuje záujem na vydobytí týchto zásob.

je umelo vybudované zariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na zemskom povrchu.

ochranné zariadenie


protective equipment

je technické alebo iné zariadenie na zabránenie vzniku úrazov, prevádzkových nehôd alebo porúch technických zariadení.

sú kvapalné alebo tuhé organické látky, ktoré obsahujú dvojmocnú štruktúru -O-O- a možno ich považovať za deriváty peroxidu vodíka, v ktorom sa jeden alebo obidva atómy vodíka nahradili organickými radikálmi. Pojem organický peroxid zahŕňa zmesi organických peroxidov (formulácie), ktoré obsahujú najmenej jeden organický peroxid. Organické peroxidy sú tepelne nestabilné látky alebo zmesi, ktoré môžu podliehať exotermickému samovoľnému rozkladu.

osobitné zásahy do zemskej kôry


specific interventions in the Earth's crust

sú zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia a využívanie geotermálnej energie. Osobitným zásahom do zemskej kôry je aj hlbinná alebo technologická úprava. Podzemné priestory, ktoré vzniknú osobitnými zásahmi do zemskej kôry sa považujú za banské diela.

je zámerné a kontrolované horenie; za otvorený oheň sa považuje aj taký vývin tepelnej energie alebo iskrenia, ktorý je dôsledkom zámerne vyvolaných fyzikálnych alebo chemických procesov alebo pochodov a mohol by byť príčinou vzniku požiaru alebo výbuchu.

je nebezpečná kvapalná látka alebo zmes, ktorá síce sama nemusí byť horľavá, ale vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobovať horenie alebo podporovať horenie iného materiálu.

je nebezpečná tuhá látka alebo zmes, ktorá síce sama nemusí byť horľavá, ale vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobovať alebo podporovať horenie iného materiálu.

je nebezpečný odpad, ktorý vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobiť alebo podporovať horenie iného materiálu.

je nebezpečný plyn alebo zmes plynov, ktoré môžu vo všeobecnosti uvoľňovaním kyslíka spôsobiť alebo prispieť k horeniu iného materiálu viac ako vzduch.

P

je látka, ktorá ma pri 50 oC tlak pár vyšší než 300 kPa alebo je úplne plynná pri 20 oC a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

podmienky využiteľnosti zásob ložísk vyhradených nerastov


conditions of exploitation of reserved minerals reserves

je súbor geologických, banskotechnických a ekonomických ukazovateľov, podľa ktorých sa posudzuje vhodnosť zásob ložísk vyhradených nerastov na využitie. Podmienky využiteľnosti zásob ložísk vyhradených nerastov sú podkladom na vyhodnotenie a výpočet zásob ložiska vyhradeného nerastu.

je tvorba zmien v oku následkom aplikácie testovanej látky na vonkajší povrch oka, ktoré sú úplne reverzibilné do 21 dní od aplikácie.

podzemné dielo


underground working

je podzemný priestor vytvorený činnosťou vykonávanou banským spôsobom.

je priestor vytvorený v zemskej kôre činnosťou vykonávanou banským spôsobom. Ide najmä o lom, ťažobný rez, etáž a pod.

je priestor určený pracovníkovi na výkon pracovnej činnosti vrátane technických zariadení v tomto priestore, ktoré súvisia s určenou pracovnou činnosťou.

je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zodpovedná za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí pri nakladaní s ťažobným odpadom.

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.

je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

je súbor meracích a kontrolných prvkov vrátane potrebných ovládacích, prípadne iných častí zariadení, ktoré nepretržite alebo v určených intervaloch kontrolujú bezpečnú prevádzku daného zariadenia a zaisťujú jeho vypnutie za vopred určených podmienok alebo za stavu, kedy by mohlo dôjsť k poškodeniu daného zariadenia v dôsledku prekročenia, prípadne nedosiahnutia určených hodnôt.

je akákoľvek kvapalina presakujúca cez uložený ťažobný odpad a unikajúca z úložiska ťažobného odpadu alebo v ňom uložená vrátane znečistenej drenážnej vody, ktorá môže nepriaznivo vplývať na životné prostredie, ak sa vhodne neupraví.

je vyhľadávanie ekonomicky využiteľných ložísk nerastných surovín, vrátane odberu vzoriek, objemového vzorkovania, vŕtania a výkopov okrem akýchkoľvek prác potrebných na prípravu ťažby na ložisku a akýchkoľvek činností priamo spojených s existujúcou ťažobnou činnosťou.

príslušný orgán


competent authority

je príslušný orgán štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom.

je plán vypracovaný na účely minimalizácie, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja.

je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.

pyrotechnická látka


pyrotechnic substance

je nebezpečná látka alebo zmes látok určených na to, aby vyvolali tepelný, svetelný, zvukový, plynový alebo dymový efekt alebo ich kombinácie ako dôsledok nevýbušných samovoľných exotermických chemických reakcií.

R

je dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov s prihliadnutím na súčasné technické a ekonomické podmienky; pritom sa musia dodržať zásady banskej technológie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a vylúčiť neodôvodnené nepriaznivé vplyvy na pracovné a životné prostredie.

je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná voda vypúšťajú.

je úprava územia ovplyvneného úložiskom ťažobného odpadu, ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia.

reprodukčná toxicita


reproductive toxicity

je nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien, ako aj vývojovú toxicitu u potomstva.

reprodukčne toxický odpad


toxic for reproduction waste

je nebezpečný odpad, ktorý má nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien a spôsobuje aj vývojovú toxicitu u potomstva.

je nebezpečná látka, ktorá vyvoláva precitlivenosť dýchacích ciest po vdychovaní látky.

je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru.

je zárez do zemskej kôry, ktorého dĺžka presahuje hĺbku a šírku.

S

samovoľne reagujúca látka a zmes


self-reactive substance and mixture

je nebezpečná, tepelne nestabilná, kvapalná alebo tuhá látka alebo zmes podliehajúca silnému exotermickému rozkladu aj bez prítomnosti kyslíka (vzduchu). Samovoľne reagujúca látka alebo zmes sa považuje za látku alebo zmes s výbušnými vlastnosťami, keď má pri laboratórnom testovaní sklon k výbuchu, rýchlemu zhoreniu alebo vykazuje prudký efekt pri zahrievaní v ohraničenom priestore.

je nebezpečná kvapalná alebo tuhá látka alebo zmes, iná ako samozápalná kvapalina alebo tuhá látka, ktorá je schopná sa reakciou so vzduchom a bez dodania energie samovoľne zahrievať; takáto látka alebo zmes sa líši od samozápalnej kvapaliny alebo tuhej látky tým, že k vznieteniu dochádza len vo veľkých množstvách (kilogramoch) a po dlhej dobe (hodiny alebo dni).

je nebezpečná kvapalná látka alebo zmes, ktorá je aj v malých množstvách schopná vznietiť sa v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom.

je nebezpečná tuhá látka alebo zmes, ktorá je aj v malých množstvách schopná vznietiť sa v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom.

je nebezpečný odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viacero látok, o ktorých je známe, že majú senzibilizačné účinky na kožu alebo dýchacie orgány.

stály dozor


continuous surveillance

je nepretržité sledovanie stavu pracoviska, pri ktorej sa pracovník určený organizáciou nesmie zamestnávať ničím iným ako dozorom.

je banské dielo v podzemí, ktoré je opustené a ktorého pôvodný prevádzkovateľ ani jeho právny nástupca neexistuje, alebo nie je známy.

pozri "staré banské dielo"

je hĺbené banské alebo podzemné dielo kruhového prierezu s priemerom do 2,2 m alebo pravouhlého prierezu do 3,75 m2 s maximálnou hĺbkou 40 m. Za šachticu sa považuje aj hĺbená studňa.

T

je banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, ako aj ťažba, úprava a skladovanie rašeliny.

je odpad, ktorý vzniká pri prieskume, otvárke, príprave, dobývaní ložísk nerastov a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladovaní rašeliny.

sú zariadenia, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú povrchovú alebo podzemnú ťažbu nerastných surovín na komerčné účely vrátane ťažby pomocou hlbinných vrtov, ako aj na úpravu vyťaženého materiálu.

je špecifický, neletálny účinok pre cieľový orgán, ktorý vzniká po jednorázovej expozícii nebezpečnej látky alebo zmesi. Patria sem všetky významné účinky na zdravie, ktoré môžu zhoršiť funkciu, či už reverzibilne alebo ireverzibilne, okamžite alebo s oneskorením.

je nebezpečný odpad, ktorý môže spôsobiť toxicitu špecifického cieľového orgánu buď na základe jednorazovej alebo opakovanej expozície, alebo odpad, ktorý má po aspirácii akútne toxické účinky.

U

údržba zariadenia


maintenance of the device

je činnosť smerujúca na udržiavanie zariadenia v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave. Údržbou zariadenia sú aj predpísané prehliadky, skúšky, kontroly, revízie a opravy zariadení, ako aj montáž a demontáž zariadení v rozsahu potrebnom na vykonanie prehliadok, skúšok, kontrol, revízií alebo opráv zariadení.

je miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo na ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo v suspenzii. Za úložisko ťažobného odpadu sa považuje odval a odkalisko.

je mechanický, fyzikálny, biologický, tepelný alebo chemický proces alebo kombinácia procesov vykonávaných na nerastoch vrátane práce lomov s cieľom ťažby nerastov, zmeny ich veľkosti a vrátane ich triedenia, oddeľovania a lúhovania, ako aj opätovnej úpravy predtým nevyužívaného ťažobného odpadu, okrem tavenia, procesov tepelnej výroby (iných ako pálenie vápencov) a metalurgických procesov.

V

je poškodenie tkaniva oka alebo závažné fyzické zhoršenie zraku po aplikácii testovanej látky na vonkajší povrch oka, ktoré nie je úplne reverzibilné do 21 dní po aplikácii.

je jedna alebo viacero osôb alebo ich združenia.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo skupiny tvorené týmito osobami.

vodný recipient


receiving body of water

je povrchová voda, podzemná voda, brakické vody a pobrežná voda podľa osobitného predpisu (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov).

výbušná látka


explosive substance

je nebezpečná tuhá alebo kvapalná látka alebo zmes látok, ktorá je samovoľne schopná chemickou reakciou uvoľňovať plyn pri takej teplote a tlaku a takou rýchlosťou, že spôsobí poškodenie okolitého prostredia. Patria sem aj pyrotechnické látky, i keď neuvoľňujú plyny.

je nebezpečný odpad, z ktorého sa môže na základe chemickej reakcie uvoľňovať plyn pri takej teplote, tlaku a rýchlosti, že dôjde k poškodeniu okolitého prostredia. Patrí sem pyrotechnický odpad, výbušný organický odpad s obsahom peroxidov a výbušný samovoľne reagujúci odpad.

sú rádioaktívne nerasty; všetky druhy uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a bituminózne horniny vhodné na energetické využitie; nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy; magnezit; nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru a fluór alebo ich zlúčeniny; kamenná soľ; draselné, bórové, brómové a jódové soli; grafit, baryt, azbest, sľuda, mastenec, diatomit; sklársky a zlievárenský piesok; minerálne farbivá; bentonit; nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťami polovodičov; granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokiaľ sú blokovo dobývateľné a leštiteľné; travertín; technicky použiteľné kryštály nerastov; drahé kamene; halloyzit, kaolín, keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce, sadrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit; kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením; mineralizované vody, z ktorých sa môžu priemyselne získavať vyhradené nerasty; technicky využiteľné prírodné plyny, pokiaľ nie sú horľavým zemným plynom.

pozri " ložisko vyhradeného nerastu".

Zárez do zemskej kôry so stabilným úklonom bokov, ktorého dĺžka presahuje hĺbku a šírka dna je najmenej 0,6 m.

pozri "priesaková kvapalina".

Z

je verejnosť, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnym rozhodovaním v prípade prevencie závažných havárií a pri povoľovaní úložísk ťažobného odpadu, alebo ktorá má na takomto konaní záujem; za verejnosť, ktorá má na takomto konaní záujem, sa považuje právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia, založená podľa osobitných predpisov (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

je verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia, alebo sa o tento proces zaujíma; pre potreby tejto definície sa mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce všetky požiadavky vnútroštátneho práva považujú za zaujímajúce sa o rozhodovací proces.

je zariadenie slúžiace na ochranu pred požiarmi a na hasenie požiarov vrátane požiarnej zbrojnice, skladov a náradia, požiarnej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov požiarnej ochrany, dymových a požiarnych dverí a poklopov, prípravných protipožiarnych hrádzí a pod.

zásoby výhradného ložiska


reserves of reserved deposit

sú zistené a overené množstvá vyhradených nerastov ložiska alebo jeho časti bez ohľadu na straty pri jeho dobývaní.

je vznik ireverzibilného poškodenia kože, a to viditeľná nekróza cez epidermu až do dermy po aplikácii testovanej látky v trvaní do štyroch hodín. Pre reakcie na žieravosť sú typické vredy, krvácanie, krvavé chrasty a na konci pozorovania po 14 dňoch strata farby v dôsledku vyblednutia kože, celé plochy postihnuté alopéciou a jazvy.